هواشناسی هوانوردی-آشنایی با ابرها-۶

هواشناسی هوانوردی-آشنایی با ابرها-۶

ابرهای پایین Low Clouds 

Stratocumulus Undulates Sc,Und

ابری تیره رنگ یا مایل به خاکستری که قسمت زیرین آن دارای خطوط نامنظمی مانند امواج دریا است. این ابر بیشتر در اثر پدیده ی پیچک Eddy به وجود می آید. بارندگی این ابر بیشتر به صورت باران ریزه Drizzle می باشد و هیچ گاه بارندگی آن به صورت رگبار دیده نشده است. معمولا در زیر این ابر احتمال توربولانس های سبک تا متوسط وجود دارد. بدیهی است که حرکت نامنظم انتقال حرارت و رطوبت از یک لایه ای به لایه دیگر به وجود می آید. ضمنا باید در نظر داشته باشیم در صورتی که بادهای نسبتا شدید در سطح زمین وجود داشته باشد، احتمال وقوع توربولانس می رود.

Eddy : عبارت است از حرکت های نامنظم که معمولا در عمق بسیار کم به وجود می آید و اگر چنانچه در عمق زیاد باشد می تواند باعث توربولانس شدید یا متوسط گردد.

مطلب ادامه دارد.

با تشکر و سپاس از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اردکانی