هواشناسی هوانوردی-آشنایی با ابرها-۵

هواشناسی هوانوردی-آشنایی با ابرها-۵

ابرهای پایین Low Clouds 

Stratocumulus Vesperalis Sc,ves

این ابرها بیشتر در صبحگاه یا شامگاه تشکیل می شوند. رشد عمودی آنها نسبتا کم است و بر خلاف ابرهای کومولوس قطه قطعه نمی باشند بلکه رشته مانند (خاکستری) هستند. این ابرها به ندرت بارندگی دارند و شدت یخبندان و پدیده توربولانس در آنها بسیار ناچیز است. ابرهای استراکومولوس طی دو مرحله ممکن است شکل بگیرند، یا در مراحل جدا جدا و یا با ترکیب هر دو. در ابتدا، توده هوای مرطوب وسیعی در اثر عبور سیستم جبهه ای و یا منطقه وسیع زمینی مانند رشته کوهها، تا ترازی که میعان رخ دهد، صعود می کند و ناپایداری ضعیفی در تراز ابر ایجاد می شود که شکل کومولی فرم را ایجاد می کند. مرحله دوم شامل بسته هوای گرمیست که از سطح زمین در اثر همرفت ضعیفی، صعود می کند تا در همان تراز روی منطقه وسیعی متراکم شود.

مطلب ادامه دارد.

با تشکر و سپاس از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اردکانی