هواشناسی هوانوردی-آشنایی با ابرها-۴

هواشناسی هوانوردی-آشنایی با ابرها -۴

ابرهای پایین Low Clouds 

cumulonimbus Calvus Cb,ca

این ابر مشابه ابر نوع دوم می باشد که رشد قائم آن قابل ملاحظه است و بعضی اوقات ارتفاع قله آن ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ متر بالای سطح زمین می رسد. این ابر برخلاف دو نوع ماقبل خود هیچ گاه از قطعات کوچک تشکیل نمی شود و سطح زیرین ان مساحت نسبتا زیادی را می پوشاند. قسمت فوقانی آن متمایل به آبی رنگ و رنگ سطح زیرین آن کاملا تیره است. شکل مرتبی ندارد و بارندگی این ابر اعم از برف و باران به صورت رگبار می باشد. هنگامی که این ابر به ایستگاهی نزدیک می شود فشار هوا ناگهان کاهش می یابد و بعد از عبور ان در ایستگاه فشار ناگهان زیاد می شود و معمولا همراه با این ابر بادهای نسبتا شدید در سطح زمین و بعضی اوقات همراه با گرد و خاک و یا طوفان خاک وجود دارد.

مطلب ادامه دارد.

با تشکر و سپاس از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اردکانی