آشنایی با کنترل ترافیک هوایی – ۲

آشنایی با کنترل ترافیک هوایی – ۲

Air Traffic Management

برج مراقبت پرواز Aerodrome Control Tower

واحد برج مراقبت پرواز مسئولیت کنترل و هدایت کلیه هواپیماهای نظامی و غیر نظامی را که در دوره فرودگاه Traffic Pattern پرواز می کنند و عمل و نشست و برخاست را انجام می دهند و همچنین هواپیماهایی که در محوطه فرودگاه Apron، روی باند پروازی Runway و تاکسی وی ها Taxiways در حرکت هستند، بر عهده دارد. در فرودگاه هایی که تعداد ترافیک هوایی بیش از حد معینی است، بر مبنای استانداردهای موجود، این مسئولیت بین دو و یا چند واحد زیر تقسیم می گردد.

الف – برج مراقبت پرواز : که در بالا وظایف آن شرح داده شد.

ب – واحد کنترل زمینی Ground Control

ت – واحد صدور مجوزهای پروازی Clearance Delivery Unit

واحد کنترل زمینی

این واحد، مسئول کنترل هواپیماها برای روشن کردن موتور و خزش تا ابتدای باند و تنظیم رفت و آمد وسائط نقلیه در پارکینگ فرودگاه می باشد. ضمنا کوچکترین حرکتی که توسط هواپیماها و یا وسائط نقیله مجاز در محوطه فرودگاه انجام می گیرد باید با اجازه و صدور دستورات لازم توسط این واحد صورت گیرد.

واحد کنترل تقرب Approach Control Unit

در اجرای اهداف مراقبت پرواز و جلوگیری از برخورد هواپیماهای ورودی و خروجی و پرواز های محلی و تسریع در پرواز هواپیماها، واحد تقرب پرواز مسئولیت فضای کنترل شده معینی را تا حیطه برج مراقبت عهده دار است. این واحد بر اساس مقررات بین المللی و با تکنیک های خاص و مطمئن هواپیماها را در مسیر های پیش بینی شده هدایت می نماید. این واحد باید جدایی های استاندارد بین هواپیماهای خروجی و ورودی تا تحویل هواپیما به مرکز کنترل و از مرکز کنترل پرواز تا تحویل هواپیما به واحد برج مراقبت پرواز را به عمل آورد.

این واحد می تواند کنترل چند فرودگاه را در حطیه فضای کنترل شده زیر نظرش را به عهده بگیرد. نظر به اینکه اکثر هواپیماهای ورودی، خروجی و یا محلی در حیطه کنترل این واحد در حال اوج گیری یا کم کردن ارتفاع، تقرب و فرود هستند لذا می باید سرعت و دقت عمل ویژه ای در این واحد اعمال گردد. در صورت وجود رادار هواپیماها به صورت راداری از یکدیگر جدا می شوند در غیر اینصورت کنترلر فقط با استفاده از نوارهای شاخص پروازی Flight Progress Strip و با تجسم فضایی، اقدام به جدایی بین پروازها می کند البته واحد تقرب پرواز در همه فرودگاهها وجود ندارد و فقط فرودگاههای پر ترافیک دارای واحد تقرب می باشند.

در فرودگاههایی که تردد ترافیک بیش از حد معینی است، این واحد به دو بخش زیر تقسیم می گردد.

الف – کنترل پرواز های ورودی Arrival

ب – کنترل پرواز های خروجی Departure

مرکز کنترل منطقه ای Area Control Center

مرکز کنترل پرواز مسئول ایجاد جدایی های استاندارد بین هواپیماها در راه های هوایی Airways کنترل شده، جلوگیری از برخورد هواپیماهای کنترل شده با یکدیگر و راهنمایی ها و ارائه اطلاعات لازم و مفید به پروازها می باشد. هواپیماها ملزم به حرکت در مسیرهای تعیین شده هستند و اگر بخواهند از مسیرها به جهت اجتناب از هوای نامناسب یا هر دلیل دیگر خارج گردند و یا تغییر ارتفاع دهند باید با اجازه و دستور این مرکز اقدام نمایند.

این مرکز از طرفی با کلیه هواپیماهای تحت کنترل به وسیله سیستم های رادیویی راه دور و از طرف دیگر با کلیه فرودگاههای کشور و مراکز کنترل پرواز کشورهای همجوار در ارتباط دائمی می باشد و اطلاعات پرواز زمان ورود و خروج هواپیماها را در اختیار فرودگاههای مقصد قرار می دهد و هواپیماها را در همه مراحل پرواز در مسیر های هوایی تحت کنترل خود دارد. در این واحد نیز در صورت وجود رادار، کنترلر هواپیماها را به کمک رادار از یکدیگر جدا می کند در غیر اینصورت با استفاده از نوارهای شاخص پروازی، بین هواپیماها جدایی برقرار می کند.

به دلیل وسعت فضای کشورها، معمولا این مرکز به چند قسمت Sector تقسیم بندی شده و هر قسمت در اختیار یک واحد از مرکر کنترل پرواز اداره می گردد که این واحدها نیز در هماهنگی نزدیک با یکدیرگ می باشند.

پایان