حقوق هوا و فضا

مقررات کارکنان هواپیمایی -۱

مقررات کارکنان هواپیمایی -۱

لزوم علامتگذاری درب اضطراری در هواپیما

لزوم علامتگذاری درب اضطراری در هواپیما Making of Break-In Points

آشنایی با ضمائم پیمان شیکاگو

آشنایی با ضمائم پیمان شیکاگو

تقسیم بندی هواپیما بر اساس ماموریت

تقسیم بندی هواپیما بر اساس ماموریت

قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی-۱

قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی-۱

حقوق هوایی (مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر) – ۱۷

حقوق هوایی (مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر)

حادثه-۲

رای ساکس

حقوق مسافران در قبال تاخیر پرواز هواپیما

تاخیر در پرواز، لغو پرواز، امتناع از مسافرگیری هواپیما و بلاتکلیفی چند ساعته مسافران، تجاربی است که مسافران ایرانی بارها با آن روبرو شده اند اما حقوق آنها در چنین شرایطی چیست و شرکت های هواپیمایی در این زمینه چه مسئولیتی دارند؟

حقوق فضا – ۱۵

اصول کلی حقوق بین الملل فضا

حقوق بین الملل قابل اعمال بر فعالیتهای نظامی در فضا – ۲

حقوق هوایی (مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر) – ۱۶

حقوق هوایی (مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر)

حادثه – ۱

حقوق فضا – ۱۵

اصول کلی حقوق بین الملل فضا

حقوق بین الملل قابل اعمال بر فعالیتهای نظامی در فضا – ۲

حقوق فضا باید برای حفظ منافع ملی پیگیری شود

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در کنار پیشرفت های فناوری هوافضا، باید حقوق فضا برای حفظ منافع ملی کشور در دو عرصه داخلی و خارجی پیگیری شود.

حقوق هوایی (مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر) – ۱۴

حقوق هوایی (مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر)

کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ – ۳